Subaru Forester 2016

Subaru Ahcom nhập khẩu độc quyền các dòng xe Subaru Forester

Giá xe Subaru mới nhất

Bảng giá các dòng xe Subaru mới nhất hiện nay: giá xe forester, outback, levorg, legacy, xv, wrx…

Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016

Giám đc Công ngh hưởng lương trên 100 triu đng mt tháng; v trí thiết kế website, lp trình viên có thu nhp 10-25 triu đng.

Theo kết qu kho sát các đu vic và mc lương do Adecco Vit Nam - đơn v chuyên nghiên cu, cung ng dch v ngun nhân lc va công b mi đây, nhân s ngành Công ngh thông tin có mc lương dao đng 8-120 triu đng mi tháng.

Giám đc Công ngh thông tin

V trí này có mc lương 100-120 triu đng mi tháng. Các doanh nghip thường yêu cu Giám đc Công ngh phi có bng thc sĩ ngành Khoa hc máy tính hoc Công ngh thông tin; vi 15-20 năm kinh nghim.

Giám đc Công ngh thông tin chu trách nhim ch đo mi vn đ liên quan đến k thut ca công ty; đ xut ngân sách cho các chương trình, d án, mua hàng và thiết b nâng cp; giám sát chuyên gia máy tính và nhân viên; ch trì các d án liên quan đến lĩnh vc này.

Trưởng phòng Công ngh thông tin

Mc lương dao đng 30-40 triu đng, yêu cu cho v trí này là c nhân ngành Khoa hc máy tính hoc Công ngh thông tin, có 7-10 năm kinh nghim.

Trưởng phòng Công ngh thông tin chu trách nhim t chc tư vn các gii pháp Công ngh thông tin giúp công ty phát trin và thc hin công vic hiu qu hơn.

Tư vn ERP (Enterprise Resource Planning - h thng hoch đnh tài nguyên doanh nghip).

Mc lương 10-20 triu đng, ng c viên phi là c nhân ngành Khoa hc máy tính hoc Công ngh thông tin, có 3-5 năm kinh nghim.

Nhân viên tư vn ERP s đm nhn vic cung cp và tư vn ERP cho khách hàng; chu trách nhim qun lý tng giai đon đ các hot đng din ra đúng tiến đ d kiến vi cht lượng và s tham gia hiu qu nht.

Qun lý h thng

Nhân s này s đm trách hot đng ca h thng mng; t chc cài đt và h tr h thng máy tính ca mt t chc bao gm mng cc b (LAN), mang din rng (WAN), các phân đon mng, mng ni b và các d liu khác.

Mc lương 10-20 triu đng, có 3-5 năm kinh nghim.

Lp trình viên

Cũng vi yêu cu 3-5 năm kinh nghim, mc lương ca Lp trình viên 10-25 triu đng. Lp trình viên chu trách nhim v backend, viết mã, thiết lp kiến trúc ca phn mm phát trin, thc hin duy trì, phát trin và khc phc các s c ca trang web, ng dng web hay phn mm.

Thiết kế website

Mc lương 15-25 triu đng, ng viên s chu trách nhim v frontend, thiết kế ng dng web trên kiến trúc và các yêu cu (gói thiết kế, mô-đun, tiu h thng...); viết tài liu thiết kế, thc hin, chn gii pháp k thut thích hp nht (kiến trúc, phương pháp thiết kế hoc thiết kế web sơ b).

H tr công ngh thông tin

Dành cho c nhân Khoa hc máy tính hoc Công ngh thông tin vi mc lương 8-12 triu đng. Người làm chu trách nhim thiết kế, t chc, chnh sa và h tr h thng máy tính ca công ty, khc phc s c hiu sut mng LAN, WAN, kết ni và các vn đ liên quan.

Trưởng phòng Marketing K thut s

Yêu cu 5-7 năm kinh nghim, dành cho ng viên là c nhân Công ngh thông tin hoc Marketing, mc lương được các công ty chi tr 40-60 triu đng.

v trí này, h phi chu trách nhim kế hoch marketing trên nn tng k thut s; làm vic vi các agency, đm bo tính thng nht hình nh và giá tr thương hiu trên tt c các kênh, n phm được to ra bi nhng người làm trong hay ngoài công ty. Đng thi, nhân s này phi xác đnh mc tiêu, ngân sách cho chiến dch, nhn din thương hiu và dn dt thc hin các chiến dch đ tăng t l khách hàng và đi ngũ nhân viên.

Trưởng phòng hoc giám đc phát trin kinh doanh

Yêu cu ng viên có bng c nhân ngành Công ngh thông tin, Qun tr kinh doanh, Marketing hoc các ngành liên quan. Mc lương 30-50 triu đng.

Công vic v trí này là làm sao đ nâng cao v thế trên th trường ca mt t chc và đt được tăng trưởng tài chính. Bn cũng cn xác đnh mc tiêu chiến lược ca t chc trong dài hn, xây dng mi quan h vi khách hàng ch cht, xác đnh cơ hi kinh doanh, thương lượng và ký kết hp đng kinh doanh, nghiên cu, nm bt các biến đng ca th trường.

Kiến trúc sư công ngh thông tin

Công vic yêu cu ng viên có 3-5 kinh nghim và có mc lương 30-45 triu đng. Người lao đng chu trách nhim toàn b (frontend và backend). Thiết kế web ng dng da trên kiến trúc và yêu cu (gói thiết kế, module, thiết kế h thng ph....).

Theo nguồn http://thietkewebbanhanghcm.com/thu-nhap-vi-tri-thiet-ke-website-va-nganh-it-the-nao/

 

 

Thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Ford Mondeo, S-Max và Galaxy hin được trang b đng cơ diesel TDCi 2,0L tiết kim nhiên liu hơn.

Các k sư ca xe Ford đã có th tinh chnh phn mm ca đng cơ TDCi 2,0L trên c 3 mu xe khi trang b vi hp s t đng 6 cp PowerShift, hơn na nó còn gim đến 7% lượng khí thi CO2.

Ford F-150 2017 s hu đng cơ EcoBoost V6 3,5 lít 375 mã lc

TDCi 2,0L ci tiến cũng s hu mt khi đng cơ ti ưu hóa, np xi-lanh và vòi phun nhiên liu cũng như h thng ng x ch U c nh được tinh chnh NOX cho ra lượng khí thi ít hơn.

Nhng biến đi này thc hin cho c 2 phiên bn 148 và 177 mã lc ca đng cơ trong khi Ford cũng 'chp' ly cơ hi cung cp h thng thông tin gii trí mi nht SYNC 3 trên Mondeo, S-Max, Galaxy và Mustang.

'S kết hp gia hiu sut tăng áp mnh m, tiết kim nhiên liu ti đa và tri nghim lái xe nh nhàng giúp h truyn đng PowerShift TDCi 2,0L ca chúng tôi thu hút nhng khách hàng mong mun chi phí vn hành thp hơn', Roelant de Waard, Phó GĐ Marketing ca Ford châu Âu nói. 'Vi h thng SYNC 3 người lái có th d dàng tích hp đin thoi thông minh đ thc hin cuc gi, tr li tin nhn và truy cp ng dng bng ging nói trong khi di chuyn'.

Mc tiêu th nhiên liu ca Ford Mondeo TDCi 2,0L bn cp nht vi hp s PowerShift là 4,6L/100km, trong khi lượng khí thi CO2 gim 5g/km thành 120g/km.

Tương t như vy, mu xe S-Max có mc tiêu th nhiên liu là 5,0L/100km và lượng khí thi CO2 129g/km còn Galaxy là 5,2L/100km và 134g/km.

 

Ngun thttp://giaxeford.info/ford-cai-thien-hieu-qua-nhien-lieu-bang-nang-cap-dong-co-diesel-20l/

 

Liên hệ với Chống nắng tốt: